K?L NED?R?

kil-3   Kil, suland?r?lm?? alminyum silika ile olu?an bir tortudur ve granitin a??nmas? ile olu?ur. Do?ada minerallerdendir. Sar?mt?rak, k?rm?z?mt?rak, esmer, ye?il gibi renklerde bulunur. Bu zelli?ini bile?iminde bulunan yan?c? maddeler verir. Yap?s? itibariyle su ekme zelli?i vard?r. Kili meydana getiren maddeler sulu alminyum silikatleridir. Killer, metal oksitlerle birlikte bulunduklar?ndan do?al olarak renklenmi? durumdad?rlar. Ayr?ca organik maddeler de ihtiva ederler. Farkl? oranlarda demir oksit, tuzlar, kalsiyum, ma?nezyum, alminyum, silisyum ve aligo elementleri gibi elemenler kile terapi zelliklerini ve rengini verir.

ok e?itli mikro organizmalara kar?? etkili oldu?u, bilimsel ara?t?rmalarla kan?tlanm?? bir antiseptiktir. Kiri, cildin i tabakalar?ndan d??ar? ?karabilir. Gemi?imizde gzellik ve temizlik iin kil kullan?lm??t?r. Bunu o?umuz byklerimizden duymu?uzdur. Gnmzde cildi daha gzel bir grnme sokmak iin kullan?lan maddelerin ba??nda kil gelmektedir. Sade olarak ya da ba?ka maddeler kat?larak kullan?lan kil, her tip cildi temizlemekte, bunun yan? s?ra s?k?la?t?rarak  beslemekte, toksinleri atmakta, ucuz ve kullan?m? kolay bir yntem olarak tercih edilmektedir. Cildin iindeki s?v? mekanizmas?n? dzenlemeye yard?m ederek iyile?meyi ve yeniden yap?lanmay? h?zland?r?r. Anti iltihabik ve analjezik olarak, alerjik reaksiyona sebep olmaz.

Kilin iyile?tirme zellikleri ok iyi bilinir. Do?al, hafif, iyile?tirici etkileri olan, temizleyici niteli?e sahiptir. Cilt hastal?klar?nda, sellit, pi?ik ve ciltteki e?itli yaralar iin de kullan?l?r. Kil tek ba??na tm bu marifetleri bnyesinde toplayabilmektedir. Bu nedenle kullan?ld??? alanlar neredeyse s?n?rs?zd?r: Vcut, yz, salar. yle ki; binlerce y?l nce inliler, Yunanl?lar, Romal?lar ve Hindistan yar?madas?n?n eski insanlar?, mkemmel zelliklerini biliyorlard? ve kili, dahili ve harici olarak kullanm??lard?r.

Kil Maskesi, Firavun dnemlerine kadar giden bir maske e?ididir. O dnemlerde bu maskeyi yapan insanlar, farkl? yzlerde grnmek iin yapmaktayd?lar. Ciltleri korunmak iin yap?lan bu maske e?idi, daha sonra gsteri? ve ihti?am?n simgesi halini ald???ndan, alt?n ve ta?larla bezenmi? maskelere dn?m?tr. Durum byle olunca da kil maskesi tamamen ortadan kalkm??t?r. Kil maskesi tarihle birlikte yeniden gndeme gelmi? ve gzellik uzmanlar? bu maskeyi ke?fetmi?tir. Bu maskenin yap?m? iin gerekli olan malzeme temiz kil olmal?, mikro organizma bar?nd?rmamal?d?r.

 

 

Kil Maskesinin Faydalar?

 kil-uyg

 

 

 

 

  • Cildi uyar?r
  • Cilt zerindeki lekeleri giderir
  • Cilt yzeyindeki ptrleri giderir
  • Kan ak???n? h?zland?r?r ve hcre yenilemesi sa?lar
  • Deri alt?ndaki sivilcelerin gn yzne ?kmas?n? sa?lar
  • Sebum oran?n? d?rerek gzeneklerin a?lmas?n? sa?lar

 

 

 

BELGELER?M?Z

analiz1