ATI BAHELER? VE YE??L ATI S?STEMLER?
at? baheleri kentin yo?un beton yap?la?mas?n?n yaratt??? s?cak havan?n yumu?at?lmas? ve kentlerin daha ya?anabilir mekanlar olmas?n? sa?l?yor. at? baheleri bizde zaten pek az olan kent ii ye?ile katk?da bulunacak yegane yap?lanmalar. Bu baheler hem yap?lar?n sakinlerinin hem de kentlinin yararlanabilece?i alanlar oldu?u gibi havay? temizliyor ve yap?lar?n fazla ?s?nmas?n?, k???n da ?s? kayb?n? engelliyor.  Bildi?iniz gibi asfalt ve beton yzeyler toprak ve ye?ile gre ok daha fazla ?s?n?yor. Bu ?s?nma zellikle yaz aylar? kentleri ya?amas? ve nefes almas? zor yerlere eviriyor. Kentin stnde devaml? biriken s?cak hava bulutlar? uzakla?t?rarak ya?mur ya?mas?na engel oluyor.


at? bahelerinde kullan?lan bitkiler

   Bahede farkl? trlerin kullan?lmas? bol iekli bitkilerin kullan?lmas?, bodur a?a ve bodur al?lar?n kullan?lmas? alan?n daha do?al grnmesini sa?lar.

at? bahelerinde kullan?labilecek bitki trleri ?unlard?r;

Rosa sp. Gl
Pinus mugo Mughus'
Bodur am
Pinus mugo Mops
Picea gluca globasa
Bodur Mavi Ladin trleri
Picea conica Konik Ladin
Erica arnea
?lex crenata
Convexet gold
Phoenia suffruticosa
?akay?k
Pyracantha coccinea
nana Bodur Ate? Dikeni
Berberis thunbergii
nana Bodur Berberis
Buxus ?im?ir
Thuja occidentalis
Rheingold Maz? trleri
Lavandula angustifolia
Salvia ate? ie?i
Petunia Petunya

 

Yzeysel kk yapan bitkiler

   at? bahesinin uzun mrl olabilmesi iin kurulan sistem ile kullan?lan bitkilerin istekleri kar??lanabilmelidir. Byk kk sistemine sahip bitki trlerinin yerine daha az kk olu?turan bitkiler kullan?labilir.

   Kaz?k kk yapan bitkiler yerine yzeysel kk geli?imi gsteren bitkiler kullan?labilir. ?breli tr bitkilerin bodur trleri kullan?labilir. Ayr?ca kullan?lacak bitkiler ba?ta yap?lm?? olan alan analizlerine uygun seilmelidir. rne?in, rzgara dayan?kl?, gne?e dayan?kl? gibi.


Bitki kklerine dayan?kl? bitml yal?t?m rtleri

Bahe Teraslar?n su yal?t?m?nda en kritik nokta, yal?t?m rtsnn bitki kkleri taraf?ndan tahrip edilme olas?l???d?r. Standart bitml su yal?t?m rtleriyle yap?lan bahe teras at? yal?t?m detaylar?nda su yal?t?m katmanlar?n?n bitki kklerinin tahrip edici etkisinden korunmas? amac?yla 4 - 5 cm kal?nl?kta koruyucu Beton (?ap) yap?lmaktad?r. Bitki kklerine dayan?kl? su yal?t?m rtleri byle bir detay uygulamas?nda koruyucu Beton katman?n? gereksiz k?lmakta, bylelikle koruyucu Beton maliyetinden tasarruf edildi?i gibi yap?n?n da hafifletilmesi sa?lanmaktad?r.

Btm Bitki kklerine dayan?kl? bitml su yal?t?m rtleri, bitml rty olu?turan bitm kar???m?na kimyasal katk?lar eklenerek dayan?kl? hale getirilmektedir. Btm in elastomerik ve plastomerik olmak zere her iklim ko?uluna uygun olan iki tipi bulunmaktad?r. Sadece polyester kee ta??y?c? ile retilen Btm serisi rtlerin 3 ve 4 mm kal?nl?kta olanlar? mevcut olup, DIN 4062. Bitki Kklerine Dayan?m testlerinden gemi?tir.

Kklere Dayan?kl? rtlerle Bahe at?larda Katmanla?ma

Bahe at?lar kullan?lacak ye?illendirmenin yo?un veya seyrek olmas?na gre ikiye ayr?lmaktad?r. Seyrek ye?illendirme imen ve benzeri Bitkileri, yo?un ye?illendirme ise park benzeri s?k bitki rts ve a?alar? kapsar. Toprak olarak  Bitkilerin rmemesi iin a??r? suyu abuk drene edebilecek iyi bir drenaj sistemi yap?lmal?d?r. Drenaj katman?nda suyun yakla??k %45 ini bnyesinde tutabilen (yakla??k 15 cm kal?nl?kta) bu tabakan?n alt k?sm?na su tutma kapasitesi yksek zeolit minerali  ( bazik siyah ponza )kullan?labilir. Bitki topra?? kal?nl?klar? seyrek ye?illendirme iin yakla??k 10 cm., yo?un ye?illendirme iin ise 20 - 50 cm aras? (bitki rts ve a?a gereksinimine ba?l? olarak) de?i?mektedir. rne?in sadece  im ekimi iin 20 cm idealdir.


B?TK?LER? YET??T?RME RN Z?NCOL?TE PLUS

Yeti?tirilecek bitkilerin sa?l?kl? bymelerini sa?layacak organik ve izelement besin maddelerini ierisinde bar?nd?ran Z?NCOL?TE - PLUS kullan?lmal?d?r.

 

Z?NKOL?TE-PLUS

RN TAMAMEN YERL? KAYNAKLARIMIZDAN ELDE ED?LEN DO?AL MADEN M?NERALLER? VE ORGAN?K MATERYALLERDEN ?MAL ED?LM??T?R.

D?K?M? YAPILACAK TM B?TK?LER?N ?HT?YACI OLAN AC?L BES?NLER ?ER?S?NDE MEVCUTTUR.

Z?NKOL?TE-PLUS UN YA?MUR SULARINI BNYES?NDE TUTMA KAPAS?TES? % 35- 45 ARASINDA VE ?ER?S?NDE SNGER?MS? YAPIYA SAH?P M?NERALLER VARDIR

B?TK? KKLER?N?N ?HT?YACI OKS?JEN? DE DEVAMLI GE?REGEN ZLL?KTED?R.= SEDUM T?P? B?TK?LER?N BESLENMES? VE UZUN MRL YA?AMALARINA UYGUN ZLEL?LTE B?R RNDR.

Z?NKOL?TE PLUS MKEMMEL B?R B?TK? YA?AM ORTAMIDIR VE PEYZAJ ??LER?NDE MKEMMEL SONULAR ALINIR .?M  EK?M?NDE KULLANINALACAK EN MKEMMEL RNDR.

Z?NKOL?TE-PLUS H?JYEN?K OLUP ?ER?S?NDE YABANCI OT TOHUMU VE BAKTER? YOKTUR.

Z?NKOL?TE-PLUS ?LE  ATILARIMIZ YE??L VE B?TK?LER?M?Z  SA?LIKLI OLACAKTIR.
 

U?AK N?VERS? ATI BAHES? UYGULAMASI

     U?ak niversitesi at?s?nda 2500 metre kare alanda tm uygulamalar firmam?z taraf?ndan yap?lm??t?r.im ekiminde hydroseeding sistemi kullan?lm??t?r.Bitki ya?am ortam? iin firmam?z?n kendi retimi olan zinkolite plus kullan?lm??t?r.

 

 

 

Ya?am?n tad?n? ?karmak iin sa?l?kl? olacak nemlidir. zmler ne kadar yard?mc? olabilir? Halen 40-70 ya?lar? aras?ndaki erkeklerin kotas?ndan daha yksek bir oranda erektil disfonksiyon bildirildi. Her ko?ul iin farkl? ilalar var. "viagra 50mg" yakla??k daha fazla bilgilerin edinin. Web'deki oklu ki?i Viagra 25mg sat?n al anahtar kelimesini evrimii olarak ara?t?r?yor. Ayr?ca, Viagra 50mg sat?n al d?nn. Bilimsel bir ara?t?rma, Wellbutrin alan hastalar?n yzde 14'nden fazlas?n?n cinsel i?lev bozuklu?una sahip oldu?unu tespit etti. Viagra gibi herhangi bir sertle?me bozuklu?u olan ila sipari? ederseniz, bir doktora dan???n, di?er ilalar?n?zla birlikte almas? iin sa?l?kl? olduklar?n? kontrol edin. ?stenmeyen uyu?turucu kullanmay?n. Viagra, bunlar? sizin yerinize atacak olan yerel eczaneye gtrn.