BAHE KURULUMU ??LEMLER?

Bize teslim edilen araziden toprak numuneleri al?n?p analizlerin sonucuna gre toprak zenginle?tirici ve dzenleyici haz?rlay?p, fidan e?idine gre a?lacak fidan ukurlar?na mevcut toprakla haz?rlanan rn kar???m yap?larak fidanlar? dikiyoruz, tabi ki blge iklim ?artlar?na gre en iyi verim al?nacak fidan e?idi seilerek dikim yap?l?r. M?terilerimizin iste?ine gre bahe kurulumunu tm paket halde veya istedikleri k?sm?n? yapabiliriz. Yeti?me sonras? kat? ve s?v? besin maddeleri ve gbreleri veririz ayr?ca bu i?leri yapan arkada?lara rnleri verebiliriz.

PEYZAJ VE ?M ALANLARI ??LER?

Uygulama yap?lacak araziden toprak numuneleri al?n?p analizlerin sonucuna gre toprak zenginle?tirici ve dzenleyici haz?rlay?p im iin farkl? iek dikimi veya fidan iin ayr? uygulamalar yap?larak gerek grld?nde do?al ss ta?lar?n? da kullanarak peyzaj i?lerini yap?yoruz. M?terilerimizin iste?ine gre peyzaj i?ini tm paket halde veya istedikleri k?sm?n? yapabiliriz yeti?me sonras? kat? ve s?v? besin maddeleri ve gbreleri veririz. Ayr?ca bu i?leri yapan arkada?lara rnleri verebiliriz.

TARIM ARAZ?S? ISLAHI ??LER?

Tar?m yap?lacak araziden toprak numuneleri al?n?p analizlerin sonucuna gre toprak zenginle?tirici ve dzenleyici haz?rlay?p araziye serpilerek topra?a kar???m? sa?lan?r, ister organik tar?m iin iste?e gre srdrlebilir tar?m iin uygun hale getirilir. Tabi ki arazinin sorunlar?na gre ve yeti?tirilecek bitki e?itlerine gre farkl? uygulamalar yap?l?r. Yeti?me sonras? kat? ve s?v? besin maddeleri ve gbreleri veririz. Ayr?ca bu i?leri yapan arkada?lara rnleri verebiliriz.

GOLF SAHALARI VE ?M HALI SAHALARIN KURULUMU

Bu iki i?ler iin kurulum a?amas?nda sa?l?kl? imler olmas? iin mevcut araziden toprak numuneleri al?n?p analizlerin sonucuna gre toprak zenginle?tirici ve dzenleyici haz?rlay?p araziye serpilerek topra?a kar???m? sa?lan?r. Ayr?ca yeti?me sonras? kat? ve s?v? besin maddeleri ve gbreleri veririz. Ayr?ca bu i?leri yapan arkada?lara rnleri verebiliriz.

 

Ya?am?n tad?n? ?karmak iin sa?l?kl? olmak nemlidir. zmler nas?l help kutu? Halen 40-70 ya?lar? aras?ndaki erkeklerin kotas?ndan daha yksek bir oranda erektil disfonksiyon bildirildi. Her ko?ul iin farkl? ilalar var. "viagra 50mg" yakla??k daha fazla bilgi edinin. Web'deki birok ki?i Viagra 25mg almak al anahtar kelimesini online olarak ara?t?r?yor. Ayr?ca, Viagra 50mg almak al d?nn. Bilimsel bir ara?t?rma, Wellbutrin alan hastalar?n yzde 14'nden fazlas?n?n cinsel i?lev bozuklu?una sahip yle tespit etti. Viagra gibi herhangi biri bir sertle?me bozuklu?u olan ila sipari? ederseniz, bir doktora dan???n, di?er ilalar?n?zla birlikte almas? iin sa?l?kl? olduklar?n? kontrol edin. ?stenmeyen ilalar? kullanmay?n. Viagra, bunlar? sizin yerinize atacak olan yerel eczaneye gtrn.