Tar?m; Bitkisel ve Hayvansal rnlerin retilmesi, bunlar?n kalite ve verimlerinin ykseltilmesi, bu rnlerin uygun ko?ullarda muhafazas?, i?lenip de?erlendirilmesi ve pazarlanmas?na denir.

Bu bilim dal? bilimsel bilginin yan?s?ra zel yetenek ve nsezi gerektirir. Uygulamal? bir bilim dal? olup, amac? insanlar?n yarar?na ekonomik de?erler elde etmektir.

Tar?m, iki temel retim dal?ndan olu?ur. Bunlar Bitkisel retim ve Hayvansal retim dir. Bu iki temel tar?msal retim dal? ve hatta tan?mlar? aras?ndaki tek ayr?m, kulland?klar? materyalin birinde bitki tekinde ise hayvan materyali olu?udur. Hayvansal retimi tar?m?n d???nda kabul etmek, gnmz gereklerine ayk?r? ve a??n gerisinde kalm?? bir gr?tr ve ancak geri kalm?? ya da geli?mekte olan toplumlarda geerlidir.

 

ATATRKveTar?m

Trkiyenin Sahibi Hakikisi ve Efendisi, Hakiki Mstahsil Olan Kyldr.

Efendiler!
Diyebilirim ki bugnk felket ve sefaletin bais-i yegnesi bu hakikatin gafili bulunmu? olmam?zd?r. Filhakika; yedi as?rdan beri cihan?n muhtelif aktar?na sevk ederek, kanlar?n? ak?tt???m?z, kemiklerini topraklar?nda b?rakt???m?z ve yedi as?rdan beri emeklerini ellerinden al?p israf eyledi?imiz ve buna mukabil daima tahkir ve tezlil ile mukabele etti?imiz ve bunca fedakrl?k ve ?hsanlar?na kar?? nankrlk, kstahl?k, cebbarl?kla u?ak menzilesine ?ndirmek istedi?imiz bu sahib-i aslinin huzurunda bugn kemali hicap ve ihtiramla vaz'? hakikimizi alal?m (?iddetli alk??lar).

Efendiler!
Milletimiz iftidir. Milletin iftilikteki mesaisini asri tedabir-i iktisadiye ile haddi zamiye isal etmeliyiz. Kylnn metayi ve semerat-? mesaisini kendi menfaati lehine haddi zamiye ibl? etmek siyaset-i ?ktisadiyemizin ruhu esasidir. Binaenaleyh, bir taraftan iftinin mesaisini tezyid edecek ve msmir k?lacak malmat, vesait ve alt? fenniyenin istimal ve tamimine ve di?er taraftan onun netayic-i mesaisinden zami istifadesini temin eyliyecek tedabir-i ?ktisadiyenin vaz'?na al??mak lz?md?r. ?imdiye kadar mevcut olan yolsuzluk, asri vesait-i nakliyenin mefkudiyeti, mbadele usullerinin ifti aleyhine olmas? ve hkmet kanunlar?n?n iftiyi himaye edememesi gibi mevaniin ref'i lz?md?r. Bu noktada bilhassa mahsult-? ziraiyemizi mmasil mahsult-? ecnebiyeye kar?? himayeye mani olmakla milletimizi bugnk sefalet-i ?ktisadiye-ye mahkm eden mlga kapitlasyonlar?n fecaat?n? hat?rlatmadan geemem. Malmunuzdur ki memleketimiz iktisadi te?kilt ve muhit ?tibariyle kuvvetli bir halde bulunmuyordu. Ferdi ?ktisat k?ymetleri de serbest mbarezeye mukavemet edebilecek dereceye vs?l olmam??t?. Tanzimat?n at??? serbest ticaret devri Avrupa rekabetine kar?? kendisini mdafaa edemiyen iktisadiyat?m?z? bir de ?ktisadi kapitlsyon zincirleriyle ba?lad?. Te?kilt ve ferdi k?ymet nokta-i nazarlar?ndan iktisat sahas?nda bizden ok kuvveti olanlar memleketimizde, bir de fazla olarak, imtiyazl? mevkide bulunuyorlard? .Temett vergisi vermiyorlard?. Gmrklerimizi ellerinde tutuyorlard?. ?stedikleri zaman ?stedikleri e?yay?, ?stedikler ?erait taht?nda memleketimize sokuyorlard?. Btn ?uabat-? iktisadiyemize bu sayede hkim-i mutlak olmu?lard?.

Ya?am?n tad?n? ?karmak iin sa?l?kl? olacak nemlidir. zmler nas?l help olabilir? Halen 40-70 ya?lar? aras?ndaki erkeklerin kotas?ndan daha yksek bir oranda erektil disfonksiyon bildirildi. Her ko?ul iin farkl? uyu?turucu var. "viagra 50mg" hakk?nda daha fazla bilgi edinin. Web'deki multipl ki?i Viagra 25mg sat?n al anahtar kelimesini evrimii olarak ara?t?r?yor. Ayr?ca, Viagra 50mg sat?n al d?nn. Bilimsel bir ara?t?rma, Wellbutrin alan hastalar?n yzde 14'nden fazlas?n?n cinsel i?lev bozuklu?una sahip oldu?unu tespit etti. Viagra gibi herhangi bir sertle?me bozuklu?u olan ila sipari? ederseniz, bir doktora dan???n, di?er ilalar?n?zla birlikte almas? iin sa?l?kl? olduklar?n? kontrol edin. ?stenmeyen ilalar? kullanmay?n. Viagra, bunlar? senin yerinize atacak olan yerel eczaneye gtrn.