DO?AL GBRE HAMMADDELER?

TURBA;

Eski a?lardan kalma bitkisel ve hayvansal fosillerin leonartide ncesi olu?umudur. ?eri?inde % 37 ile % 45 aras?nda organik madde iermekte, hmik+fulvik asit oran? %18-19 aras?nda, OH si 6.3 ile 6.6 aras?nda de?i?mektedir.

RET?M ?EKL? : 0 - 3 mm boyutunda retilmektedir. Dkme olarak sat??a sunulmaktad?r. Sipari?e ba?l? ambalajl? retim yap?l?r.

Ph Silis Aliminyum RAPORU


BEYAZ PONZA
Volkanik tfler ierisinde tar?m iin en elver?li olan?d?r. A??r metal oran? bakanl?k iin izin verilen miktarin onda bir daha alt?ndad?r ve su tutma kapasitesi ok yksektir.

PROZ?TE RAPORU
A?IR METAL ANAL?Z?


S?YAH VE KIRMIZI POMZA
Bu pomza esitleri mineral madde ya?lar?ndan dolay? tar?m iin en uygun olan?d?r. Su tutma kapasiteleri ok yksektir.

RET?M ?EKL? : ?ste?e bagl? olarak dkme ve ambalajl? retilir. 0 - 2 mm ve daha zeri llerde retilir.

PROZ?TE RAPORU


ALI TASI J?PS
Yksek miktarda kalsiyum ierdi?inden dolay? gbre hammaddesi olarak kullan?lmaktad?r.

RET?M ?EKL? : ?ste?e bagl? olarak dkme ve ambalajli retilir. 0 - 2 mm ve daha zeri llerde retilir.

LEONARDiTE
Organik madde ve hmik + fulvik asit oran? ok yksek olan bir hammaddedir.

RET?M ?EKL? : ?ste?e bagli olarak dkme ve ambalajli retilir. 0 - 2 mm ve daha zeri llerde retilir.

TORF
Organik maddece zengin bir hammaddedir.

RET?M ?EKL? : ?ste?e bagl? olarak dkme ve ambalajli retilir. 0 - 2 mm ve daha zeri llerde retilir.

Ya?am?n tad?n? ?karmak iin sa?l?kl? olmak nemlidir. zmler how yard?mc? olabilir? Halen 40-70 ya?lar? aras?ndaki erkeklerin kotas?ndan daha yksek bir oranda erektil disfonksiyon bildirildi. Her ko?ul iin farkl? ilalar var. "viagra 50mg" yakla??k daha fazla bilgi edinin. Web'deki birok ki?i Viagra 25mg sat?n almak al anahtar kelimesini evrimii oldu?u ara?t?r?yor. Ayr?ca, Viagra 50mg sat?n al d?nn. Bilimsel bir al??ma, Wellbutrin alan hastalar?n yzde 14'nden fazlas?n?n cinsel i?lev bozuklu?una sahip oldu?unu tespit etti. Viagra gibi herhangi bir sertle?me bozuklu?u olan ila sipari? ederseniz, bir doktora dan???n, di?er ilalar?n?zla birlikte almas? iin sa?l?kl? olduklar?n? kontrol edin. ?stenmeyen ilalar? kullanmay?n. Viagra, bunlar? sizin yerinize atacak olan yerel eczaneye gtrn.