Topraks?z Tar?m Neden evre Dostu Bir Tar?md?r ?
 

 

GROWMIXS TOPRAKSIZ TARIMIN FAYDALARI;

Topra?? uygun olmayan yerlerde tar?msal retim olana?? : Topraks?z tar?m topra?a ba?l? kalmadan yap?labilen bir retim yntemi oldu?u iin uygun olmayan alanlarda da tar?m yap?labilir. Erkencilik, verim ve kalite art??? : Dengeli bir beslenme ve bak?m olanaklar? sa?lad??? iin bitkiler erkenden ve daha fazla verime yatar. Bitkilere istenilen besin elementi gerekli miktarlarda verildigi iin erkenci ve kaliteli rn alma olana?? vard?r.

GROWMIXS : ?eri?inde bulunan basaltik mineral,Pumice sngerimsi olup bol gzenekli yap?dad?r, bitkilerin ihtiyac? olan suyu ve verilen gbreyi depolay?p bir banka grevi yapmaktad?r, GROWMIXS' in st noktas? ile en taban? ayn? oranda su tutma kapasitesine sahiptir. Bnyesinde ba?l? bulunan demir,  magnezyum mineralleri ile e?siz bir yeti?tirme ortam?d?r. GROWMIXS Tamamen do?al bir yeti?tirme ortam?d?r, bitkilerde kk gelisimi mkemmel olur, rme ve hastal?k olmaz. ?norganik olmas?ndan yabanc? ot, hastal?k ve bcekleri bar?nd?rmaz. Kullan?ld??? ortamlarda gbre ve su ihtiyac? yar?ya iner, raf mr uzun rnler yeti?tirilir. GROWMIXS'le dengeli bir beslenme ve bak?m olanaklar? sa?lad??? iin ve bitki kklerini ayn? s?cakl?kta tuttu?u iin bitkiler erkenden ve daha fazla verime ba?lar. Bitkilere istenilen besin elementi gerekli miktarlarda verildi?i iin erkenci ve kaliteli rn al?n?r.

Growmixs' le yeti?tiricilikle diger topraks?z yeti?tirme ortam? rnler aras?ndaki farklar;

Growmixs 5 y?l sre kullan?l?r. 20 gn daha erken rn yeti?tirir. Drenaj ve gat?l sistemi gerektirmez, nk direk zemine konulan kasalar- saks?lar veya zel yeti?tirme yast?klar?na direk dikim yap?l?r.

Growmixs kendisine verilen su ile besin solisyonunu iinde depolar, kesinlikle dreneja b?rakmaz ve sadece bitkilerin kklerine verir. Bu durumda emsallerine gre gnde sulama say?s? ile kulan?lan su ve gbre miktar? yzde elli d?er.

Growmixs in uygulamas? kolay, i?ili?i az, ierisinde mantar ve bakteri tutmaz.

Growmixs  yeti?tirme ortam? mevcut elinizdeki her tr ve zellikteki tm seralarda kolayca uygulan?r ek masraf istemez.

Growmixs  otomatik gbreleme sistemi veya su verirken ar?za ya?an?p verilemesede depolad??? besin ve su ile 2- 5 gn aras? bitkileri ?oka sokmadan besleye devam eder.

Growmixs ister saks?, kasa, torbaya konularak veya zel imalat?m?z olan 1 metre uzunlu?unda yeti?tirme yast?klar? ?eklinde kullan?l?r.

1 metrelik growmixs yeti?tirme yast?klar? direk zemine s?ralan?p her yast??a 4 adet fide dikim deli?i a?larak 4 adet fide dikilir, 1000 metrekare alana 700 adet yast?k gider ve 2800 adet fide dikilir.

Growmixs le  emsal toprak?sz rnleri gibi 2-3 e?it de?il her bitkiyi yati?tirebilirsiniz nk tm bitkilere yetebilecek s?v? solisyonu depolayabilen kapasitesi vard?r,rnek karpuz ,kavun,patl?can , biber, domates, salatal?kl,ilek ve tm sebzeler .

Growmixs in i?cilik , su ve gbre kullan?m? masraf  farklar? d?nld?mde growmixs uygulamas? size bedavaya gelir.Fazla rn ve erkenci rn alama avantaj? da unutulmamal?.

GROWMIXS'in 25 KG l?k yeti?tirme yast???nda veya dkme olarak sat??? yap?lmaktad?r.

GROWMIXS( ANALIZI )
OKSIT MIKTARI %
SiO2 43.24
AI2O 13.95
Fe2O3 13.94
TIO2 1.89
Mno 0.21
Cr2o3 0.02
V2o5 0.02
P2o5 0.92
CaO 8.25
MgO 10.15
BaO 0.03
K2O 1.45
Na2o2 2.29

 

 

 

Ya?am?n tad?n? ?karmak iin sa?l?kl? olacak nemlidir. zmler how yard?m etmek ebilmek? Halen 40-70 ya?lar? aras?ndaki erkeklerin kotas?ndan daha yksek bir oranda erektil disfonksiyon bildirildi. Her ko?ul iin farkl? uyu?turucu var. "viagra 50mg" hakk?nda daha fazla bilgi edinin. Web'deki birok ki?i Viagra 25mg sat?n al anahtar kelimesini evrimii olarak ara?t?r?yor. Ayr?ca, Viagra 50mg sat?n al d?nn. Bilimsel bir ara?t?rma, Wellbutrin alan hastalar?n yzde 14'nden fazlas?n?n cinsel i?lev bozuklu?una sahip oldu?unu tespit etti. Viagra gibi herhangi bir sertle?me bozuklu?u olan ila sipari? ederseniz, bir doktora dan???n, di?er ilalar?n?zla birlikte almas? iin sa?l?kl? olduklar?n? kontrol edin. ?stenmeyen ilalar? kullanmay?n. Viagra, bunlar? your yerinize atacak olan yerel eczaneye gtrn.