PONZA TA?I


 
Ponza volkanik bir kaya trdr. Volkanik bir cam yap?s?ndad?r. Volkanik faaliyetler neticesinde iki tr Ponza olu?mu?tur. Asidik ve Bazik Ponza, Bazik Ponzan?n rengi koyudur (k?rm?z? siyah ) ve birim hacim a??rl??? asidik Ponzaya gre daha fazlad?r. (1.21,5 GR/cm3) en yayg?n kullan?lan tr asidik Ponzad?r. Bu tr yap?s?nda ; silisyum, potasyum, alminyum, demir ve sodyum nedeniyle a?k gri / kirli beyaz renktedir. ok gzenekli ve sngerimsi bir yap?ya sahiptir. Gzeneklerin neredeyse tm birbirleriyle ba?lant?l? de?ildir. Yo?unlu?u 0,50,8 gr/cm3 aras?nda de?i?mektedir. Ponzan?n bu gzeneklili?inden dolay? ?s? ve ses geirgenli?i ok d?ktr. Ponzan?n sertli?i mors skalas?na gre 5,56 civar?ndad?r ve yap?s?n? te?kil eden SIO2 oran? %55 ile %75 oran?ndad?r. Bu zelli?inden ponza eli?i bile a??nd?rabilir. Ponza kristal suyu ihtiva etmez. Ponza ta?? kimyasal zellik ta??mamaktad?r.

PONZANIN TAR?H?

M 1.YY Vitruvio'ya ait mimari zette ponza ta??ndan bahsetmektedir. Eski Romal?lar zaman?nda ponza ta?? o?unlukla termal banyolar?n ve tap?naklar?n yap?m?nda kullan?lm??t?r. ?stanbuldaki Ayasofya kilisesi bir rnektir. Almanya da ise 1800 y?llarda kullan?lmaya ba?lanm??t?r.ABD de ise ponza ta??n?n yap? malzemesi olarak kullan?lmas? 18.yzy?l?n ortalar?nda California da ba?lam??t?r.

TARIM PONZASI

      Bazik pomzan?n ieri?inde %49 SiO2,%10 CaO,%11 FeO,%9 MgO,%4 Na2O oldu?undan pomzan?n tar?m topra??n? zenginle?tirilmekte kullan?l?r.
Topra??n su tutma kapasitesini artt?r?r.

Mkemmel kk geli?imi sa?lar.
Topra??n i?lenmesini kolayla?t?r?r.
Koyu renkli oldu?undan bitki koklerinde mal grevi yap?p ?s?y? dengede tutar.
Siyah ve kahve rengi olanlar bazik ponzad?r.Beyaz?ms? ve gri renkli olan asidik ponzad?r.
Dnya tar?m literatrnde zellikle bazik ponza nerilmektedir.?eri?indeki izelement besin maddeleri suya temaz etti?inde bitkinin al?ca?? formata geerek  bitkinin ihtiyac? olan besini kar??lar.TEKST?L SEKTRNDE KULLANIMI

Ponza ta??n?n fiziksel ve kimyasal (Na2O-K20) zellikleri tekstil endstrisinde(kot taslama ve y?kama) mamul rnlerin ta?lanmas? iin en uygun rndr. Y?kama tekniklerindeki geli?me ile birlikte ponza ta??, daha hafif gramajl? ve zel kuma?lar?n y?kanmas?nda da kullan?lmaya ba?lanm??t?r. Bu sektrde kullan?lan ponza ta?? asidik ve beyaz oland?r, rnde leke olu?turmaz ve temizleme gerektirmez. Tekstil sektrnde, rne hasar vermeden iyi bir a??nd?rma yapmak iin ponza ta??n?n ok kaliteli ve zenli isilik uygulanm??, ierisinde hibir yabanc? madde olmayan rnler tercih edilir. Ponza ta?? ipek y?kama, kot y?kama ve her trl kuma? y?kama i?leminde kullan?l?r.


Firmam?z taraf?ndan sat?s?n? yapt???m?z paketleme m?terilerin iste?i do?rultusunda 10 kg,20 kg,25 kg,30 kg ve 40 kg olarak yap?lmaktad?r. Sat???n? yapt???m?z ponza ta?? rnlerimiz iki defa tamburlanm?? ve y?kanm?? olarak kalibreleri ve fiyatlar? a?a??daki gibidir;

1. PONZA TA? I: 816 mm aral???nda =
2. PONZA TA?I: 1020 mm aral???nda =
3. PONZA TA?I: 2030 mm aral???nda =
4. PONZA TA?I: 2040 mm aral???nda =
5. PONZA TA?I: 3050 mm aral???nda =
6. PONZA TA?I: 5070 mm aral???nda =
7. PONZA TA?I: 70 VE zeri =

Di?er rnlerimizin kullan?m alanlar? ; Tar?m alanlar?nda , Toprak dzenleyici ve organik gbre imalat?nda kullan?lmaktad?r.

DKME OLARAK SATI?A SUNULUR.

Ya?am?n tad?n? ?karmak iin sa?l?kl? olmak nemlidir. zmler how yard?mc? olabilir? Halen 40-70 ya?lar? aras?ndaki erkeklerin kotas?ndan daha yksek bir oranda erektil disfonksiyon bildirildi. Her ko?ul iin farkl? ilalar var. "viagra 50mg" hakk?nda daha fazla bilgi edinin. Web'deki birok ki?i Viagra 25mg sat?n almak al anahtar kelimesini online oldu?u ara?t?r?yor. Ayr?ca, Viagra 50mg sat?n almak al d?nn. Bilimsel bir al??ma, Wellbutrin alan hastalar?n yzde 14'nden fazlas?n?n cinsel i?lev bozuklu?una sahip oldu?unu tespit etti. Viagra gibi herhangi bir sertle?me bozuklu?u olan ila sipari? ederseniz, bir doktora dan???n, di?er ilalar?n?zla birlikte almas? iin sa?l?kl? olduklar?n? kontrol edin. ?stenmeyen ilalar? kullanmay?n. Viagra, bunlar? sizin yerinize atacak olan yerel eczaneye gtrn.