ORGANOPLUS KATI ORGAN?K + M?NERAL TOPRAK DZENLEY?C?

RNMZ ORGAN?K TARIM ??N SERT?F?KALIDIR.


Organoplus organik tar?m iin bir gbredir. Organik kat? gbre ve toprak dzenleyicisidir ve organik gbre ile tabi minerallerin kar???m?d?r. Organoplusta bitkiler iin gereken btn besin maddeleri mevcuttur. Bitkiler rnmzden ihtiyalar? olan besin maddelerini dzenli olarak al?rlar. Organoplus kullan?l?nca bitkiler sa?l?kl? byr ve hastal?klara kar?? dayan?kl? olurlar.

Organoplus ayn? zamanda genel tar?mda da gbre olarak kullan?labilir. E?er kimyevi gbrelerle birlikte kullan?l?rsa bitkilerin kimyevi maddeleri absorblamas?n? azalt?r ve daha do?al rnler yeti?tirilir.

Genel olarak gbrelerin su tutma zelli?i azd?r. Organoplus ieri?indeki toprak dzenleyiciler sngerimsidir bylece bizim rnmz yksek miktarda su tutar ve bu suyu bitkinin ihtiyac? olduka muntazaman verir. Ayr?ca Organoplusta bitki iin gerekli olan element ve iz elementler mevcuttur. rnmz sngerimsi oldu?u iin topraktaki azotu bitkinin alabilece?i ?ekilde suda znr hale getiren mikroorganizmalar?n daha h?zl? o?almas?n? sa?lar.

Organoplus yksek miktarda organik madde ve Hmik+Fulvik asit iermektedir. Kullan?ld??? topraklarda mikroorganizmalar?n h?zl? geli?imini
Sa?lar, bitkilerin besin elementleri ihtiyalar?n? kar??lar. ?yon de?i?imi yaparak toprakta mevcut olup al?namayan haldeki makro ve mikro besin maddelerini bitkilerin alabilece?i forma dn?trr.

Organoplus in ierisinde snger yap?l? mineral maddeler topra??n yap?s?n? gev?eterek bitki kklerinin devaml? hava almas?n? sa?lar, h?zl? ve mkemmel kk geli?imi olu?ur. Her trl topra??n pH s?n? dzenler, mevcut olan fazla tuz ve kireci d?rr. Yksek miktarda su tutma kapasitesi vard?r, bnyesine depolad??? su ve gbreyi uzun sre bitki kklerine srekli verir ve toprakta nemlili?i devaml? korur.

Organoplus hem toprak dzenleyici hem de bir organik gbre zelli?indedir. Topra??n organik madde miktar?n? artt?rd??? gibi toprakta
?yon de?i?imi yaparak ayr?ca kullan?lan kimyevi gbreleri zararl? formdan yararl? forma dn?trr, yeti?tirilen rnler kaliteli, raf mr uzun ve lezzetli olur.

KULLANMA TAL?MATI
Tarla Bitkilerinde (arpa, bu?day vs) : 4050 Kg./Dekar
Tm Sebzelerde (domates, biber vs.) : 4050 Kg./Dekar
Ss Bitkilerinde: 3540 Kg./Dekar
ilek ve Muzda: 5055 Kg./Dekar
Patates ve Pancarda: 7080 Kg./Dekar
F?nd?k ve Zeytinde: 56 Kg./A?a
Tm Meyvelerde: 56 Kg./A?a
ay ve Ttnde: 56 Kg./Fide


ORGANOPLUS TESC?L ?ER???

Toplam Organik Madde : % 25
Toplam (Hmik+Fulvik) : % 22
Mineral Maddeler : % 25
Maksimum Nem : % 20
Tane Bykl?: 03
Ph : 5-7Ya?am?n tad?n? ?karmak iin sa?l?kl? olmak nemlidir. zmler how yard?m etmek olabilir? Halen 40-70 ya?lar? aras?ndaki erkeklerin kotas?ndan daha yksek bir oranda erektil disfonksiyon bildirildi. Her ko?ul iin farkl? ilalar var. "viagra 50mg" hakk?nda daha fazla bilgi edinin. Web'deki birok ki?i Viagra 25mg sat?n al anahtar kelimesini evrimii olarak ara?t?r?yor. Ayr?ca, Viagra 50mg almak al d?nn. Bilimsel bir ara?t?rma, Wellbutrin alan hastalar?n yzde 14'nden fazlas?n?n cinsel i?lev bozuklu?una sahip oldu?unu tespit etti. Viagra gibi herhangi biri bir sertle?me bozuklu?u olan ila sipari? ederseniz, bir doktora dan???n, di?er ilalar?n?zla birlikte almas? iin sa?l?kl? olduklar?n? kontrol edin. ?stenmeyen uyu?turucu kullanmay?n. Viagra, bunlar? your yerinize atacak olan yerel eczaneye gtrn.

 
images/stories/tescil/organoplus_tescil_belgesi.jpg