Topraks?z Tar?m ( Alternatif Tar?m ) Neden evre Dostu Bir Tar?md?r?

Topraks?z tar?m bitkilerin toprak kullan?lmadan yeti?tirilmesidir ve topraks?z tar?mda bitkiler iin gereken besin maddeleri s?v? yolu ile verilir. Topraks?z tar?mda rnler daha abuk elde edilir, daha fazla rn al?n?r. rnler daha lezzetli ve dayan?kl? olur.
?lk Kesifler 1800 Y?llar?nda bitki fizyolojisi uzmanlar? bitkiler iin gerekli besin maddelerinin suda znm? haldeki inorganik formlar?nda al?nd???n? ke?fettiler. Bu al??malar?n sonunda da grdler ki toprak asl?nda bitkiler iin sadece besin maddelerinin rezerv ortam? olarak grev yapmaktad?r.
Topraks?z yeti?tiricilik yeni bir yntem olmas?na ra?men British Columbia, Kanada'da mevcut seralar?n % 90'i ABD'nin her 10 seran?n 9'unda ?svete salatal?k yeti?tiricilerini % 50'si, Hollanda da sera ve sebze yeti?tiricilerinin % 90'i Topraks?z tar?m yapmaktad?r. lkemizde ise fakltelerde ve tar?m bakanl???n?n ara?t?rma kurumlar?n da bu konuda al??malar yap?lm??t?r. Bu ara?t?rmalar sonucunda (volkanik tf-bazalt) ponza e?itleri kullan?lmas?ndan ba?ar?l? sonular al?nm??t?r.

Topraks?z tar?m e?er kurallar?nca yap?l?rsa buna tam evre dostu bir tar?m diyebiliriz. Topraks?z tar?mla bir defada 40 ton/da domates,60 ton/da salatal?k, ya da 20 ton/da gibi biber yeti?tirilir. Bu miktar rn di?er yntemle 45 kat? daha fazla sera alan?nda,
810 kat? daha fazla a?k tarlada ancak retilebilir. Geleneksel sera rnleri retiminde, y?llarca kullan?lan toprakta artan bir hastal?k endeksi grlr.Bununla mcadele iin kullan?lan ilalar ve besleme iin kullan?lan gbreler toprakta kal?nt? b?rakarak bir sre sonra bu kal?nt?lar yeralt? sular?na kar???r.Ayr?ca hastal?k ve zararl?lar? nlemek iin kullan?lan total canl? ldrcler ayn? zamanda topra??n yararl? canl?lar?n? da yok ederler. Topraks?z tar?mda toprak ana ok rahats?z edilmez. Topraks?z tar?m bu ynyle ok etken bir evre dostu tar?m ?eklidir.
Buralarda virs ta??y?c? bceklerin seraya giri?ini engelleyecek her trl nlem al?nm??t?r ve zararl?lar iin ila kullan?m? en az dzeydedir. Topraks?z tar?mda meyve tutumu iin hormon yerine ar? kullan?l?r ve ar?y? ldrmeyecek kimyasallar seilir. Ar?y? ldrmeyen kimyasallar da zaten insan ve evre sa?l??? iin ?imdilik kabul edilebilir ilalard?r.

Topraks?z tar?m ynteminde seralar bir otomasyona ba?l? olarak en uygun dzeyde havaland?r?l?r ve ?s?t?l?r. Bu nedenle bitkiler zellikle Akdeniz ikliminde yeterince karbondioksit kullanarak geleneksel ynteme gre hem daha ok fotosentez yaparlar ve hem de yaprak hastal?k riskleri azal?r. Daha az yaprak hastal??? daha az ila kullan?m?na yol aar.

Topraks?z tar?m yntemiyle yeti?tirilen rnlerin kalitesine gelince Geleneksel serac?l?k, ?s?tmay? dondan korumak amac?yla yaparken, topraks?z tar?m en uygun bir geli?me iin ?s?tma yapar ve bu nedenle de zellikle domates ve biber kalitesi di?er tip yeti?en rnlerle k?yas edilemeyecek derecede yksektir.

Topra?? uygun olmayan yerlerde tar?msal retim olana?? : Topraks?z tar?m topra?a ba?l? kalmadan yap?labilen bir retim yntemi oldu?u iin uygun olmayan alanlarda da tar?m yap?labilir. Erkencilik, verim ve kalite art??? : Dengeli bir beslenme ve bak?m olanaklar? sa?lad??? iin bitkiler erkenden ve daha fazla verime yatar. Bitkilere istenilen besin elementi gerekli miktarlarda verildi?i iin erkenci ve kaliteli rn alma olana?? vard?r.

Topraks?z tar?mla daha fazla, daha kaliteli, daha lezzetli ve daha uzun mrl rn elde edilir.

TOPRAKSIZ TARIMIN FAYDALARI

1- Verimsiz topraklarda rn almak mmkndr.
2- rnler kontroll hava ?artlar? ve beslemeden dolay? daha abuk olgunla??r.
3- Gerekli besinler verildi?i iin daha ok rn elde edilir.
4- rnler daha lezzetli ve daha uzun mrldr.
5- Topraks?z tar?m byme ortam?n?n s?k s?k de?i?tirilmemesinden dolay? daha ekonomiktir.
.
TOPRAKSIZ TARIM TEKN?K DANI?MANLIK ??N S?TEM?Z..
. 
HATAY- SAMANDA?I / TOPRAKSIZ DOMATES SERASI 
ANTALYA TOPRAKSIZ DOMATES SERASI

Ya?am?n tad?n? ?karmak iin sa?l?kl? olacak nemlidir. zmler how yard?mc? kutu? Halen 40-70 ya?lar? aras?ndaki erkeklerin kotas?ndan daha yksek bir oranda erektil disfonksiyon bildirildi. Her ko?ul iin farkl? ilalar var. "viagra 50mg" hakk?nda daha fazla bilgi edinin. Web'deki oklu ki?i Viagra 25mg sat?n almak al anahtar kelimesini evrimii oldu?u ara?t?r?yor. Ayr?ca, Viagra 50mg sat?n al d?nn. Bilimsel bir al??ma, Wellbutrin alan hastalar?n yzde 14'nden fazlas?n?n cinsel i?lev bozuklu?una sahip oldu?unu tespit etti. Viagra gibi herhangi bir sertle?me bozuklu?u olan ila sipari? ederseniz, bir doktora dan???n, di?er ilalar?n?zla birlikte almas? iin sa?l?kl? olduklar?n? kontrol edin. ?stenmeyen uyu?turucu kullanmay?n. Viagra, bunlar? senin yerinize atacak olan yerel eczaneye gtrn.