DO?A DOSTU ORGAN?K TARIM

ORGAN?K TARIM DA AZ SU KULLANILIR VE SENELERCE VER?ML? VE KAL?TEL? RN ELDE ED?L?R.

SA?LIKLI BESLENMEK ??N SA?LIKLI RNLER; YET??T?RMEK ??NSE ORGAN?K TOPRAK VE DZENLEY?C?LER GEREKL?D?R.

Biyolojik, ekolojik, bio gibi; lkelere gre farkl? kelimelerle tan?mlanan << ORGAN?K TARIM>> tar?msal retimde artan kimyasal gbre ve ila kullan?m?n?n do?a ve insan sa?l??? zerinde yaratt??? kt etkilerinden kurtulman?n tek yoludur.

Organik Tar?m (Ekolojik Tar?m-Biyolojik Tar?m) Nedir?

Tar?msal retimde kullan?lan kimyasallar?n (ila, gbre gibi) olumsuz etkileri sa?l???m?z? ve evremizi tehdit etmektedir. Tm bu olumsuz etkilerin ortadan
kald?r?lmas? amac?yla kimyasal gbrelerin yerine ayn? grevi yapan organik gbreler, toprak dzenleyicilerinin kullan?lmas? gerekir.Bu sebeple organik (Ekolojik) Tar?m Sistemi geli?tirilmi?tir. Organik Tar?m, ekolojik sistemde hatal? uygulamalar sonucu kaybolan do?al dengeyi yeniden kurmaya ynelik, insana ve evreye dost retim yntemidir. Organik tar?mda do?an?n dengesini bozan ve insan sa?l???na zarar veren kimyevi ilalar ve gbreler ve hormonlar kullan?lmaz.Organik tar?mda kullan?lan rnler bitkilerin rmesinden elde edilen natrel materyaller ve gzenekli minerallerdir. Bu method
topra??n kullan?lan kimyasal maddelerle bozulan dengesini dzenler ve daha sa?l?kl?, daha lezzetli ve daha uzun mrl kaliteli rnler
al?nmas?n? sa?lar.


Toprakta Organik Madde Bulunmas?n?n Faydalar?

1-Toprak taneciklerinin bir araya gelerek agrega olu?turmas?n? ve bunlar?n dayan?kl?l???n? sa?lar.

2-Topra??n iyon de?i?im kapasitesini art?r?r.

3-Topra?a tamponluk kazand?r?r.

4-Topra??n su ve besin tutma kapasitesini art?r?r.

5-Topra??n daha iyi havalanmas?n? sa?lar.

6-Toprak erozyonunu azalt?r.

7-Topra??n kolay ufalanabilir hale gelmesini, bylece daha kolay i?lenebilir olmas?n? sa?lar.

8-Toprak pHs?n? olumlu etkiler.

9-Toprak rengini koyula?t?r?r ve dolay?s?yla toprak s?cakl???n?n artmas?n? sa?lar.

10-Bitki besin maddeleri kayna?? olarak grev yapar ve bunlar?n yaray??l?l?klar?n? art?r?r.

11-Topraktaki organizmalar iin besin ve enerji kayna??d?r.

12-Tar?m ilalar?n?n adsorpsiyonuna ya da deaktivasyonuna veya her ikisine birden etkilidir.

Ya?am?n tad?n? ?karmak iin sa?l?kl? olacak nemlidir. zmler nas?l yard?mc? ebilmek? Halen 40-70 ya?lar? aras?ndaki erkeklerin kotas?ndan daha yksek bir oranda erektil disfonksiyon bildirildi. Her ko?ul iin farkl? ilalar var. "viagra 50mg" hakk?nda daha fazla bilgi edinin. Web'deki oklu ki?i Viagra 25mg almak al anahtar kelimesini online olarak ara?t?r?yor. Ayr?ca, Viagra 50mg almak al d?nn. Bilimsel bir ara?t?rma, Wellbutrin alan hastalar?n yzde 14'nden fazlas?n?n cinsel i?lev bozuklu?una sahip oldu?unu tespit etti. Viagra gibi herhangi bir sertle?me bozuklu?u olan ila sipari? ederseniz, bir doktora dan???n, di?er ilalar?n?zla birlikte almas? iin sa?l?kl? olduklar?n? kontrol edin. ?stenmeyen ilalar? kullanmay?n. Viagra, bunlar? sizin yerinize atacak olan yerel eczaneye gtrn.