kil--Firmam?z maden sahas?nda yksek miktarda Ye?il Kil sto?u mevcuttur. Toptan olarak sat??? yap?lmaktad?r.

Kilin faydalar? ve kullan?m alanlar?yla ilgili bilgiler yaz?m?z?n devam?nda yer almaktad?r.

 

Devamını oku...

 

ATI BAHELER? VE YE??L ATI S?STEMLER?

at? baheleri kentin yo?un beton yap?la?mas?n?n yaratt??? s?cak havan?n yumu?at?lmas? ve kentlerin daha ya?anabilir mekanlar olmas?n? sa?l?yor. at? baheleri bizde zaten pek az olan kent ii ye?ile katk?da bulunacak yegane yap?lanmalar. Bu baheler hem yap?lar?n sakinlerinin hem de kentlinin yararlanabilece?i alanlar oldu?u gibi havay? temizliyor ve yap?lar?n fazla ?s?nmas?n?, k???n da ?s? kayb?n? engelliyor.  Bildi?iniz gibi asfalt ve beton yzeyler toprak ve ye?ile gre ok daha fazla ?s?n?yor. Bu ?s?nma zellikle yaz aylar? kentleri ya?amas? ve nefes almas? zor yerlere eviriyor. Kentin stnde devaml? biriken s?cak hava bulutlar? uzakla?t?rarak ya?mur ya?mas?na engel oluyor.

Devamını oku...

 

MJDE ARTIK ORGAN?K F?DE VE TOHUMLARIMIZ VAR.

F?RMAMIZ ORGAN?K YEREL TOHUM RET?M? YAPMAKTADIR. ANTALYA- 1-4 ARALIK TAR?H?NDEGROWTECH TARIM FUARINDAK? STANDIMIZI Z?YARET ETMEN?Z? D?LER?Z.

Ya?am?n tad?n? ?karmak iin sa?l?kl? olmak nemlidir. zmler nas?l help olabilir? Halen 40-70 ya?lar? aras?ndaki erkeklerin kotas?ndan daha yksek bir oranda erektil disfonksiyon bildirildi. Her ko?ul iin farkl? ilalar var. "viagra 50mg" bekleyebilece?inizi daha fazla bilgi edinin. Web'deki birok ki?i Viagra 25mg sat?n almak al anahtar kelimesini evrimii olarak ara?t?r?yor. Ayr?ca, Viagra 50mg sat?n almak al d?nn. Bilimsel bir ara?t?rma, Wellbutrin alan hastalar?n yzde 14'nden fazlas?n?n cinsel i?lev bozuklu?una sahip oldu?unu tespit etti. Viagra gibi herhangi bir sertle?me bozuklu?u olan ila dzeni ederseniz, bir doktora dan???n, di?er ilalar?n?zla birlikte almas? iin sa?l?kl? olduklar?n? kontrol edin. ?stenmeyen ilalar? kullanmay?n. Viagra, bunlar? sizin yerinize atacak olan yerel eczaneye gtrn.

 

?ZM?R EKOLOJ? TARIM FUARINDAYIZ

Sitemizde organik toprak, toprak dengeleyiciler, organik gbre ve alternatif tar?m hakk?nda bilgilere ula?abileceksiniz. ileti?im bilgilerinede sitemiz arac?l??? ile ula??p bizimle i?birli?ine girebilirsiniz. umar?z ki konu ile ilgili arad???n?z btn bilgilere ula?abilir ve faydalanabilirsiniz. unutmay?n bizimle al??man?z sadece rnlerinizi de?il ayn? zamanda topra??n?z?, suyunuzu ve gelece?iniz de koruyacakt?r.

Ya?am?n tad?n? ?karmak iin sa?l?kl? olmak nemlidir. zmler how yard?mc? kutu? Halen 40-70 ya?lar? aras?ndaki erkeklerin kotas?ndan daha yksek bir oranda erektil disfonksiyon bildirildi. Her ko?ul iin farkl? ilalar var. "viagra 50mg" yakla??k daha fazla bilgi edinin. Web'deki birok ki?i Viagra 25mg almak al anahtar kelimesini evrimii oldu?u ara?t?r?yor. Ayr?ca, Viagra 50mg sat?n al d?nn. Bilimsel bir ara?t?rma, Wellbutrin alan hastalar?n yzde 14'nden fazlas?n?n cinsel i?lev bozuklu?una sahip oldu?unu tespit etti. Viagra gibi herhangi bir sertle?me bozuklu?u olan ila sipari? ederseniz, bir doktora dan???n, di?er ilalar?n?zla birlikte almas? iin sa?l?kl? olduklar?n? kontrol edin. ?stenmeyen ilalar? kullanmay?n. Viagra, bunlar? sizin yerinize atacak olan yerel eczaneye gtrn.

 

EVREYE VE TOPRA?IMIZA ZARAR VERMEYEL?M.

ORGAN?K TARIM YAPALIM.

GROWTECH 2010 Tar?m Fuar?

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

TRT3 BU TOPRA?IN SES?  TANITIM

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

TARIM FUARINDAN GRNTLER

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ATI BAHES? UYGULAMALARIMIZ 

 

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

TOPRAKSIZ TARIM TEKN?K DANI?MANLIK S?TEM?Z...

Ya?am?n tad?n? ?karmak iin sa?l?kl? olmak nemlidir. zmler nas?l yard?m etmek olabilir? Halen 40-70 ya?lar? aras?ndaki erkeklerin kotas?ndan daha yksek bir oranda erektil disfonksiyon bildirildi. Her ko?ul iin farkl? ilalar var. "viagra 50mg" bekleyebilece?inizi daha fazla bilgi edinin. Web'deki birok ki?i Viagra 25mg sat?n al anahtar kelimesini evrimii olarak ara?t?r?yor. Ayr?ca, Viagra 50mg sat?n almak al d?nn. Bilimsel bir al??ma, Wellbutrin alan hastalar?n yzde 14'nden fazlas?n?n cinsel i?lev bozuklu?una sahip oldu?unu tespit etti. Viagra gibi herhangi bir sertle?me bozuklu?u olan ila sipari? ederseniz, bir doktora dan???n, di?er ilalar?n?zla birlikte almas? iin sa?l?kl? olduklar?n? kontrol edin. ?stenmeyen ilalar? kullanmay?n. Viagra, bunlar? sizin yerinize atacak olan yerel eczaneye gtrn.